Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Magdalena Góralczyk

Sporządzenie raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Mrągowo na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022r." , za lata 2015-2017.

Numer zamówienia: ŚGO.605.4.2018

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Mragowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, sekretariat pok.nr 17

Przedmiotem zamówienia jest:

ŚGO.605.4.2018

Mrągowo, dn. 11.06.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro Gmina Miasto Mrągowo  zaprasza do złożenia oferty na sporządzenie raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Mrągowo na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022 r.”, za lata 2015 - 2017.”

Sporządzanie raportów z wykonania programów ochrony środowiska jest ustawowym obowiązkiem organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego zapisanym w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).

Dla określenia szacunkowej wartości zamówienia przyjęto, że nie przekracza ona wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

1) Zamawiający:

Gmina Miasto Mrągowo

Ul.Królewiecka 60A

11-700 Mrągowo

Tel. 89 741 90 00

Fax. 89 741 28 74

email: sekretariat@mragowo.um.gov.pl

2) Przedmiot zamówienia:

Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Mrągowo na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022 r.”, za lata 2015 - 2017.”

3) Wymagania Zamawiającego:

Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Mrągowo na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022 r.”, winien dotyczyć okresu obejmującego lata 2015 – 2017 oraz być sporządzony z uwzględnieniem:

a) obowiązujących aktów prawnych,

b) założeń podstawowych i programów wyższego rzędu,

a także powinien zawierać w szczególności:

- informacje z wykonanych zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych,

- ocenę stopnia realizacji zadań określonych w Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Mrągowo na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022 r  z uwzględnieniem przyjętych wskaźników efektywności programu,

- ocenę stopnia realizacji przyjętych celów i kierunków działań,

- ocenę ewentualnych rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich   wykonaniem, oraz analizę przyczyn tych rozbieżności,

- ocenę systemu monitoringu.

4) Inne obowiązki Wykonawcy:

a) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o postępach w opracowywaniu dokumentu oraz konsultował i uzgadniał z nim wszystkie kwestie dotyczące realizacji zadania;

b) w razie potrzeby zgłoszonej przez Zamawiającego Wykonawca zaprezentuje radnym Rady  Miejskiej w Mrągowie przedmiot zlecenia podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej i obrad sesji Rady Miejskiej w Mrągowie .

5) Istotne warunki udziału w postępowaniu:

a) Wiedza oferenta.

Zamawiający za zdolnego do wykonania zamówienia uzna oferenta, który wykaże,                          że dysponuje zespołem osób posiadających wykształcenie, oraz kwalifikacje zawodowe                    w dziedzinie szeroko pojętej ochrony środowiska. Wykaz osób, które będą uczestniczyć                 w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych                             i wykształcenia należy ująć w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

b) Doświadczenie oferenta.

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści oferentów, którzy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, należycie wykonali co najmniej pięć usług polegających na opracowaniu raportów z wykonania powiatowych programów ochrony środowiska. Wykaz wykonanych usług we wskazanym zakresie należy ująć w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

6) Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Oferta powinna być podpisana, a kopie dołączonych do oferty dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Dokumenty wymagane jako załączniki do oferty:

a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),

b) wykaz wykonanych usług polegających na opracowaniu raportów z wykonania gminnych programów ochrony środowiska (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

7) Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo (sekretariat pok.17) do dnia 22 czerwca 2018 r. do godz.15.00, w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na sporządzenie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Mrągowo na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022 r.”, za lata 2015 - 2017.

Oferty, które wpłyną do zamawiającego po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane.

8) Opis sposobu obliczenia ceny:

Wartość zamówienia (zwana dalej ceną) ma charakter ryczałtowy. Oferent obliczy cenę zamówienia w oparciu o opis przedmiotu zamówienia. Cena zamówienia podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym m.in.: obowiązującą w tym przedmiocie stawkę podatku VAT, koszty dojazdów, dostawy oraz wszelkie inne przewidywane i nieprzewidziane koszty związane z realizacją zamówienia.

Cena usługi nie będzie podlegała waloryzacji.

9) Kryteria wyboru:

Kryterium decydującym o wyborze oferty będzie:

cena – 60 %, przy założeniu, że oferent złoży ofertę spełniającą wszystkie warunki formalne i niezbędne wymagania określone przez zamawiającego.

Punkty za cenę zostaną obliczone według następującego wzoru:

                                                   cena najtańszej oferty

              Liczba punktów = ( -------------------------------------- x 100) x 60 %

                                                  cena oferty badanej

doświadczenie w opracowywaniu raportów z wykonania powiatowych programów ochrony środowiska – 40 %.

 Punkty za doświadczenie mierzone liczbą opracowanych dokumentów:

               Powyżej 9  – 100 punktów

                           8-9  -  75 punktów

                           6-7  -  50 punktów

                           4-5   - 25 punktów

                Poniżej 4 – 0 punktów

Tak wyliczona liczba punktów zostanie przemnożona przez wagę kryterium – 40 %.

Końcową wartość punktową oferty stanowi suma punktów uzyskana przez daną ofertę za każde kryterium oceny ofert. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę z największą liczbą punktów.

Powyższe zapytanie oraz przesłane oferty cenowe nie zobowiązują Zamawiającego do zawarcia umowy z oferentem.

10) Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest:

Magdalena Góralczyk  – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00, pod numerem telefonu 89 741 90 29 email: m.goralczyk@mragowo.um.gov.pl

11) Inne informacje:

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych, a także zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

3. Zamawiający w drodze zawiadomienia opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, powiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

1. wzór oferty;

2. wzór wykazu wykonanych usług polegających na opracowaniu raportów z wykonania powiatowych programów ochrony środowiska;

3. wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia

4. projekt umowy

                                                                                              

Załączniki: