Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Załatwianie spraw - dowody osobiste

Ogłoszono przez Cezary Radziszewski

Wydanie dowodu osobistego

Termin załatwienia

do 30 dni

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Ratuszowa 5

Osoba kontaktowa

Emilia Fydrych

Telefon kontaktowy

89 741-17-70

Adres e-mail

dowody@mragowo.um.gov.pl

Sposób załatwienia

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór dowodu wymaga OSOBISTEGO stawiennictwa. Istnieje mozliwosc zlożenia wniosku drogą elektroniczną, wprzypadku posiadania podpisu potwierdzonego profilem zaufanym,  ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Mrągowie

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego dostępny w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz załączony na tej stronie, Dokumenty niezbędne do wniosky to:

1 FOTOGRAFIA - wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, kolorowa, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

 DOPUSZCZA SIĘ FOTOGRAFIĘ :w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności, w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,

dokument (oryginał do wglądu ) o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą,

2. dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy (do wglądu )

Czas realizacji

Informację czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru można uzyskać na stronie https://www.obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/sprawdz-czy-twoj-dowod-osobisty-jest-gotowy

Opłaty

Brak

Uwagi

Wszystkie dowody wydane przed dniem 01 marca 2015r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

UWAGA: Zmiana adresu dokonana przed 1 marca 2015 r. skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego po 3 miesiącach i wymaga złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu.

Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 01 MARCA 2015r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie i uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granicy między państwami członkowskimi UE
•do posiadania dowodu osobistego zobowiązana jest każda osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkująca na terytorium RP od ukończenia 18 roku życia lub od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką
•prawo otrzymania dowodu osobistego mają osoby posiadające obywatelstwo polskie nie zamieszkujące na terytorium RP (dotyczy to również małoletnich)
•dowód osobisty wydawany jest na 10 lat, osobie, która ukończyła 13 rok życia -na lat 5, osobie, która w chwili składania wniosku nie ma ukończone 5 lat
WNIOSEK O WYMIANĘ DOWODU SKŁADA SIĘ :-w razie zmiany danych, które zamieszcza się na dowodzie osobistym tj. zmiany nazwiska, imienia,
-utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - niezwłocznie
-upływu terminu ważności dowodu osobistego - nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu
TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH UTRATY DOWODU OSOBISTEGO
ZAWIADOMIENIE O UTRACIE DOWODU OSOBISTEGO ZGŁASZA SIĘ W NAJBLIŻSZYM URZĘDZIE GMINY LUB URZĘDZIE KONSULARNYM
ZAWIADOMIENIE O UTRACIE WYMAGA OSOBISTEGO STAWIENNICTWA OSOBY KTÓRA UTRACIŁA DOWÓD OSOBISTY !
•w przypadku małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych zgłosić utratę dowodu osobistego może rodzic albo opiekun prawny lub kurator ustanowiony przez sąd
•za osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną, która czasowo przebywa , w szczególności w związku z wypoczynkiem, leczeniem lub nauką, pod opieką innej osoby niż rodzic lub opiekun ustanowiony przez sąd, o utracie dowodu osobistego zawiadamia opiekun faktyczny tej osoby
•w przypadku niemożności osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nienadającej się pokonać przeszkody, zawiadomienie może dokonać pełnomocnik po okazaniu pełnomocnictwa udzielonego na piśmie
UWAGA ! Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwej gminy•osoba, która znalazła własny dowód osobisty zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do niezwłocznego zwrócenia go organowi, który wydał ten dokument
•osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej. Może również bez zbędnej zwłoki przekazać znaleziony dowód osobisty posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dowodu osobistego może również zawiadomić najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną, o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia
 
•osoba, która utraciła obywatelstwo polskie zwraca niezwłocznie dowód osobisty organowi wydającemu lub polskiej placówce konsularnej 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010r. Nr 167, poz. 1131),
  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 2012),
  2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 nr 144, poz. 1204 ),
  3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.z 2014r. Nr 1114 ),
  4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2014r. Nr 1182 - tekst jednolity ).

Załączniki: