Kategoria: Planowanie przestrzenne - Ogłoszenia

Ogłoszono przez Kamil Rozberg

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Nr XXVI/9/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 listopada 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo obejmującego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo-usługowych i przemysłowo-składowych uchwalonego uchwałą Nr XLIII/5/2006 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 24 sierpnia 2006 r. oraz zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo-usługowych i przemysłowo – składowych uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/5/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22 maja 2013 r., oraz zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich uchwalonego uchwałą Nr L/18/2002 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 27 czerwca 2002 r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 03.07.2017 r. do 26.07.2017 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, 11 – 700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A, w godz. od 8.00 do 15.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 04.07.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pok. nr 1, w godz. 12.00 – 13.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu może wnieść każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.08.2017 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

  1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub,
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub,
  3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Załączniki: