Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mrągowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

OBWIESZCZENIE / OGŁOSZENIE

 

BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

           

            Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.503) i art. 39 ust. 1, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.2373 z późn.zm.), a także w związku z uchwałą Nr XI/6/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22 sierpnia 2019 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieściaw Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

           

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie w dniach od 01 czerwca 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, Referat Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji, ul. Królewiecka 60A, II piętro, pokój nr 46, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, w zakładce planowanie przestrzenne oraz na platformie voxly.pl .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w dniu 13 czerwca 2022 roku (w trakcie okresu wyłożenia) o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, parter - sala nr 1.

Aktywny udział (śledzić dyskusję i zadawać pytania) w dyskusji publicznej oraz składać uwagi do projektu planu można również za pośrednictwem platformy voxly.pl.

Poniżej zamieszczam instrukcję:

1. Proszę wejść na adres: www.voxly.pl/mragowo

2. Z panelu konsultacji proszę wybrać „Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie”.

3. Przyciskiem „Przejdź do dyskusji” dołącza się do dyskusji publicznej.

4. Za pomocą przycisku „Przygotuj pismo z uwagami” można złożyć oficjalne pismo z uwagami dotyczącymi konsultowanego planu miejscowego.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2022 roku.

            Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Mrągowa, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A. Dzięki portalowi voxly.pl można automatycznie wygenerować pismo z uwagami i następnie przesłać je za pomocą portalu lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mragowo.um.gov.pl ;  ePuap:/ummragowo/SkrytkaESP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Wygenerowane pismo można również wydrukować podpisać i przesłać je w formie papierowej na wskazany wyżej adres.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta Mrągowa, danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo
o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            B U R M I S T R Z

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 dr hab. Stanisław Bułajewski

Mrągowo, dnia 6 maja 2022 roku.

 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie - ………………………….

2. udostępnienie na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Mrągowie - …………………………

3. publikację w prasie - …………………………………

4. wywieszenie na słupach ogłoszeniowych w Mrągowie                                                          

 

Załączniki