Ogłoszenie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mrągowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie
Planowanie przestrzenne - Ogłoszenia
Wersja z dnia

Ogłoszenie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mrągowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

OBWIESZCZENIE / OGŁOSZENIE

 

BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

           

            Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.503) i art. 39 ust. 1, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.2373 z późn.zm.), a także w związku z uchwałą Nr XI/6/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22 sierpnia 2019 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieściaw Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

           

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie w dniach od 01 czerwca 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, Referat Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji, ul. Królewiecka 60A, II piętro, pokój nr 46, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, w zakładce planowanie przestrzenne oraz na platformie voxly.pl .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w dniu 13 czerwca 2022 roku (w trakcie okresu wyłożenia) o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, parter - sala nr 1.

Aktywny udział (śledzić dyskusję i zadawać pytania) w dyskusji publicznej oraz składać uwagi do projektu planu można również za pośrednictwem platformy voxly.pl.

Poniżej zamieszczam instrukcję:

1. Proszę wejść na adres: www.voxly.pl/mragowo

2. Z panelu konsultacji proszę wybrać „Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie”.

3. Przyciskiem „Przejdź do dyskusji” dołącza się do dyskusji publicznej.

4. Za pomocą przycisku „Przygotuj pismo z uwagami” można złożyć oficjalne pismo z uwagami dotyczącymi konsultowanego planu miejscowego.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2022 roku.

            Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Mrągowa, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A. Dzięki portalowi voxly.pl można automatycznie wygenerować pismo z uwagami i następnie przesłać je za pomocą portalu lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mragowo.um.gov.pl ;  ePuap:/ummragowo/SkrytkaESP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Wygenerowane pismo można również wydrukować podpisać i przesłać je w formie papierowej na wskazany wyżej adres.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta Mrągowa, danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo
o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            B U R M I S T R Z

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 dr hab. Stanisław Bułajewski

Mrągowo, dnia 6 maja 2022 roku.

 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie - ………………………….

2. udostępnienie na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Mrągowie - …………………………

3. publikację w prasie - …………………………………

4. wywieszenie na słupach ogłoszeniowych w Mrągowie                                                          

 

Załączniki