Kategoria: Ochrona środowiska - ocena oddziaływania na środowisko

Ogłoszono przez Magdalena Góralczyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mrągowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

znak: ŚGO.6220.05.2018                                                Mrągowo, dnia 05.06.2018r

 

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.)

zawiadamia się

że w dniu 05.06.2018 r na wniosek Pana Kazimierza Figarskiego reprezentującego Przedsiębiorstwo Geologiczne TRAP z siedzibą Porosły-Kolonia 41B, 16-070 Choroszcz – pełnomocnika Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol” z/s w Grajewie – Zakład Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie, została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzenia wodnego – studni awaryjnej nr 5 o głębokości 270 m i wydajności eksploatacyjnej 55 m3/h na działce o numerze ewidencyjnym 29/3 w miejscowości Mrągowo (gmina Mrągowo, powiat mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie)”

 

Zgodnie z § 3 ust.2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 42b oraz pkt 70  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r poz. 71) – wykonanie urządzenia wodnego – studni, stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Jego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i może wymagać przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym dla ww. decyzji oraz postępowania jest Burmistrz Miasta Mrągowo.

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzyskanymi w postępowaniu opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Olsztynie  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami , ul. Królewiecka 60A 11-700 Mrągowo pok. 52, od poniedziałku do piątku ( w godz. 7.30-15.30) w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

Burmistrz Miasta Mrągowa

Otolia Siemieniec