Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Magdalena Maślanka

Zarządzenie w sprawie udostępniania miejsc pod stoiska podczas Pikniku Country 2018

                                                                       

Zarządzenie Nr  1213

Burmistrza  Miasta  Mrągowo

z dnia 21 maja 2018 roku

 

 

w sprawie: ustalenia zasad udostępniania miejsc pod stoiska gastronomiczno-handlowe oraz wysokości stawek czynszu za najem stoisk podczas trwania Pikniku Country 2018 w dniach 27-29 lipca 2018 r.

 

            Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zm. / oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1991 roku o samorządzie gminnym / t.j. - Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 z późniejszymi zmianami/.

 

Burmistrz Miasta Mrągowa zarządza co następuje:

 

§ 1 Miejsca handlowe

 

 1. Na czas trwania Pikniku Country 2018 w dniach 27-29 lipca 2018 r. udostępnia się miejsca na ustawienie stoisk gastronomiczno – handlowych przy ul. Jaszczurcza Góra:
 1. 72 miejsca o wymiarach 6m x 2m (12 m2) z dostępem do mediów, z możliwością podziału każdego z nich na dwa miejsca o wymiarach 3m x 2m (6 m2)
 2. 8 miejsc przy kempingu Cezar o wymiarach 3m x 3m (9 m2) bez dostępu do mediów.
 1. Wykaz miejsc stanowi Załącznik nr 1.

 

§ 2 Stawki najmu

 

 1. Ustala się następujące stawki czynszu za najem miejsca pod stoisko:
 1. stoisko handlowe  12 m2  - 1700 zł brutto za 3 dni
 2. stoisko handlowe 6 m2 - 850 zł brutto za 3 dni
 3. stoisko gastronomiczne 12 m2 – 2400 zł brutto za 3dni
 4. stoiska gastronomiczne 6 m2 - 1200 zł brutto za 3 dni
 5. stoisko przy kempingu Cezar 9 m2– 1000 zł brutto za 3 dni
 1. Stawki za wymienione w ust.1 lit. a) do d) zawierają opłaty za media oraz wywóz nieczystości, stawka za stoiska wymienione ust.1 lit. e) tylko wywóz nieczystości.
 2. Istnieje możliwość wynajęcia 1 m2 pod drobny handel po stawce 50 zł brutto/m2 za dzień.

 

§ 3 Zasady udostępniania miejsc

 

1. W celu wynajęcia stoiska należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik nr 2 i przesłać go na adres: m.maslanka@mragowo.um.gov.pl, faxem pod nr. 89 741 2874 lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego (pok. 17).
2. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc:

a. od dnia 28.05.2018 r. od godz. 9:00 dla minimum dwóch stoisk 12 m2  lub stoisk przy kempingu Cezar,

b. od dnia 04.06.2018 r. od godz. 9:00 dla pojedynczych  stoisk 12 m2 oraz stoisk przy kempingu Cezar

c. od dnia 11.06.2018 r. od godz. 9:00 dla stoisk 6 m2

3. Decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Rezerwacja będzie dokonana po potwierdzeniu formularza ofertowego przez Urząd Miejski (UM) i odesłaniu potwierdzenia rezerwacji mailowo do oferenta.

 

 

§ 4 Płatności

 

1. Oferent, od momentu zatwierdzenia rezerwacji stoiska przez UM ma 7 dni na dokonanie opłaty na rachunek bankowy nr 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617 lub bezpośrednio w kasie UM z zaznaczeniem w opisie tytułu wpłaty „Piknik Country 2018 stoisko nr….”

2. Niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji.

3. Po dokonaniu opłaty zostanie przygotowana Umowa (wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do Zarządzenia), którą oferent zobowiązany jest podpisać do dnia 27.07.2018. Umowy będą do odbioru w Urzędzie Miejskim w pok. Nr 2 (wejście od strony Straży Miejskiej).

4. Opłata nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z przyjazdu.

 

§ 5 Inne postanowienia

           

1. W okresie trwania imprezy zabrania się na stoiskach sprzedaży napojów alkoholowych (w tym piwa) oraz odtwarzania muzyki o nadmiernym nagłośnieniu.

2. Zwalnia się z opłat za stoiska Organizatora Festiwalu Piknik Country Mrągowo.

3. Warunki korzystania z energii elektrycznej:

1) podłączenie energetyczne stanowisk możliwe jest wyłącznie w uzgodnieniu z elektrykiem obsługującym ciąg handlowy przy ulicy Jaszczurcza Góra, po okazaniu umowy na dzierżawę stoiska

2) max moc przyłączenia na stanowisku wynosi 2,5 KW

3) górna granica poboru mocy dla stanowisk z art. przemysłowymi, do 250 WAT

4) skrzynki wyposażone są w gniazda jednofazowe z zabezpieczeniem S 191 B 16A i gniazda trójfazowe pięciobolcowe 32A- zabezpieczenie S 193B 20A, Ochrona przeciwporażeniowa -  wyłącznik różnicowo-prądowy

5) osoby zainteresowane korzystaniem z gniazd trójfazowych powinny posiadać przedłużacze zakończone wtykami 32A-pięciobolcowy kątowy.

2. Dopuszcza się zajęcie stoiska przez Najemcę w czwartek tj. 26 lipca 2018 r. w godzinach popołudniowych w ramach podpisanej umowy najmu.

3. Podpisując umowę Najemca deklaruje posiadanie wszystkich potrzebnych zezwoleń na prowadzenie działalności.

4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z powodu złych warunków atmosferycznych oraz innych zdarzeń losowych (np. kradzieży).

 

§ 6

 

Dla terenów wymienionych w niniejszym zarządzeniu nie stosuje się stawek czynszu ustalonego Zarządzeniem nr 1054/2017 z dn. 26.10.2017 Burmistrza Miasta Mrągowo.

§ 7

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Strategii, Rozwoju i Promocji.

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

MM/AM 

Załączniki: