Kategoria: Ochrona środowiska - ocena oddziaływania na środowisko

Ogłoszono przez Magdalena Góralczyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 10.10.2017 r. znak: ŚGO.6220.16.2017 zawiadamiające o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie kotłowni gazowej wraz z zespołem kogeneracji zlokalizowanej na działce o nr ewid. 29/3 obr. 3 położonej w Mrągowie przy ul.Kormoranów 1"

znak: ŚGO.6220.16.2017                                          Mrągowo, dnia 10 października 2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t. j. Dz. U. 2017.1405/

zawiadamia się

że w dniu 09.10.2017 r na wniosek Pana Marcina Piwowarczyka dyrektora Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 8.12.2014 r. Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol” w Grajewie z siedzibą przy  ul. Elewatroskiej 13 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie kotłowni gazowej wraz z zespołem kogeneracji zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 29/3 obr.10 położonej w Mrągowie przy ul.Kormoranów 1”.

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)- elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3, o mocy cieplnej rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu, nie mniejszej niż 25 MW...), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Organem właściwym dla wydania ww. decyzji oraz postępowania jest Burmistrz Miasta Mrągowo.

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzyskanymi w postępowaniu opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami , ul. Królewiecka 60A 11-700 Mrągowo pok. 52, od poniedziałku do piątku ( w godz. 7.30-15.30) w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

 


Burmistrz Miasta Mrągowo

Otolia Siemieniec