Kategoria: Ochrona środowiska - ocena oddziaływania na środowisko

Ogłoszono przez Magdalena Góralczyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 18 wrzesnia 2017 r. znak: ŚGO.6220.11.2017 zawiadamiające o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji oczyszczalni ścieków mleczarskich należącej do Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL Zakład Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie..."

znak: ŚGO.6220.11.2017                                                Mrągowo, dnia 18 września 2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1405)

zawiadamia się

że w dniu 18.09.2017 r na wniosek Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol” w Grajewie  w imieniu której działają Prezes Zarządu Pan Edmund Borawski oraz V-ce Prezes Sławomir Olszewski została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji oczyszczalni ścieków mleczarskich należącej do Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL Zakład Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie należącej do Spółdzielni Mleczarskiej w Grajewie, dz. nr  136 obręb 1 m. Mrągowo, powiat mrągowski, województwo warmińsko – mazurskie”. 

 

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w 3 ust.1 pkt 78 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), (instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych z wyłączeniem instalacji, które nie powodują wprowadzania do wód lub urządzeń ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wymienione w załączniku nr 11 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 oraz z 2009 r. Nr 27, poz. 169), dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Organem właściwym dla ww. decyzji oraz postępowania jest Burmistrz Miasta Mrągowo.

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym przez  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie oraz, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami , ul. Królewiecka 60A 11-700 Mrągowo pok. 52, od poniedziałku do piątku ( w godz. 7.30-15.30) w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

 

Burmistrz Miasta Mrągowa

Otolia Siemieniec