Kategoria: Załatwianie spraw - gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Ogłoszono przez Barbara Gabrychowicz-Olchowik | wersja archiwalna

Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu

Lokalizacja zjazdu z drogi.

Procedura uzyskania zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu. Wnioski o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu należy składać tylko w sytuacji, kiedy zjazd ma być urządzony z drogi publicznej. Wnioski takie składa się do zarządcy drogi publicznej. Zjazdy z dróg wewnętrznych i prywatnych podlegają tylko uzgodnieniu z właścicielem drogi.

Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony

 

Wymagane dokumenty:

 

  • wniosek zawierający: nazwę wnioskodawcy, adres, nr telefonu nr NIP, lokalizację zjazdu, opis prawa własności, specyfikę zjazdu tj. indywidualny czy publiczny sposób wykorzystania nieruchomości po wybudowaniu/przebudowaniu zjazdu
  • projekt zagospodarowania działki lub plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic pasa drogowego (kolor zielony) oraz z naniesioną lokalizacją zjazdu (kolorem czerwonym), w tym wymiarami planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego – 2 egz.
  • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa udzielonego przez inwestora.

 

Miejsce złożenia dokumentów: 

 

Urząd  Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo, tel. (89) 741 90 46,

 

Opłaty:

opłata skarbowa w wysokości 82,00 zł za wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu (jeżeli budowa lub przebudowa zjazdu jest związana z budownictwem mieszkaniowym, zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827 z poźn. zm.) zwolniona jest z opłaty skarbowej.

 

Termin załatwienia:  

 

Wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę lub jego odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 t. j.),

 

Podstawa prawna:  

 

Art. 29 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2016r. poz. 1440
z późn. zm.)

 

Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mrągowo

 

UWAGI:

 

Ważność decyzji o zezwoleniu na lokalizację/przebudowę zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lata od dnia jej wydania zjazd nie został wybudowany/przebudowany.

Załączniki: