Kategoria: Planowanie przestrzenne - Ogłoszenia

Ogłoszono przez Kamil Rozberg

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 33 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 28.06.2017 r. ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa.

Zmiany w planie miejscowym dotyczą terenów, o których mowa w uchwale Nr XXVIII/2/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo.

Integralną częścią ogłoszenia jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu.

Do udziału w konsultacjach zaproszeni są mieszkańcy miasta Mrągowo oraz wszystkie zainteresowane podmioty. Przebieg konsultacji określa treść Zarządzenia.

 

Dodatkowe informacje:

http://www.mragowo.pl/pl/dla-mieszkancow/planowanie-przestrzenne/projekt-planujemy-mragowo/4804-o-projekcie

Załączniki: