Kategoria: Planowanie przestrzenne - Ogłoszenia

Ogłoszono przez Kamil Rozberg

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich, uchwalonego uchwałą Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 17, pkt 1 ustawy, z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mrągowie uchwały Nr XXVIII/1/2017 Rady Miejskiej
w Mrągowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich, uchwalonego uchwałą Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22 grudnia 2014 r.

Jednocześnie stosownie do art. 21 ust. 1, art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich, uchwalonego uchwałą Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22 grudnia 2014 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego objętego zmianą oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie,
ul. Królewiecka 60A, 11 – 700 Mrągowo, pokój nr 17 w terminie do dnia 10 marca 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Mrągowo.

Załączniki: