Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Barbara Gabrychowicz-Olchowik

Podinspektor/Inspektor (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Referat Strategii, Rozwoju i Promocji

Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski

Nr ogłoszenia: OP4

Identyfikator: OP.2110.4.2017

Informacje dodatkowe:

 

URZĄD MIEJSKI W MRĄGOWIE
OGŁASZA  NABÓR
na wolne stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej
w Referacie Strategii, Rozwoju i Promocji

 

 

  1. Wymagania niezbędne:
     

Kandydatem może być osoba która:

a)      spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1, ust 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

b)      posiada wykształcenie minimum średnie o kierunku administracja/technik administracji/, ekonomia,

c)      posiada minimum roczny staż pracy na stanowisku obsługi platformy ceidg.gov.pl

d)     posiada umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym, wykorzystując edytory tekstów i arkuszy kalkulacyjnych (WORD, EXCEL, POWER POINT) oraz programy specjalistyczne -  platforma ceidg.gov.pl, obsługa stron www w systemie CMS,

e)      zna ustawę o samorządzie gminnym, KPA oraz przepisy szczegółowe wynikające z  zakresu pracy  na  stanowisku, w szczególności ustawy: o swobodzie działalności gospodarczej, o środkach transportu drogowego,


 

  1. Wymagania dodatkowe:

 

a)      minimum roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,

b)      swoboda wypowiedzi w mowie i piśmie, umiejętność tworzenia, redagowania tekstów urzędowych oraz informacji pojawiających się na stronach internetowych
i portalach,

c)      znajomość lokalnych uwarunkowań jednostek organizacyjnych Miasta, ważnych organizacji, liderów opinii publicznej, kluczowych podmiotów gospodarczych, otoczenia zewnętrznego (region Warmii i Mazur),

d)     dyspozycyjność, kultura osobista, łatwość i swoboda w nawiązywaniu kontaktów,

e)      umiejętność wykonywania dokumentacji imprez i wydarzeń oraz ich katalogowanie i umieszczanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych,

f)       zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole.


 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      Realizacja zadań  poprzez:

a) prowadzenie spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej,

b) wprowadzanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji dotyczących działalności regulowanej (zezwolenia na sprzedaż alkoholu, licencje na przewóz osób),

c) zgłoszenia przedsiębiorców do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poprzez  platformę ceidg.gov.pl,

d) wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru Burmistrza Miasta Mrągowo, dotyczących działalności gospodarczej,

e) wydawanie licencji na wykonywanie zarobkowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, w zakresie regulowanym stosownymi przepisami,

f) prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie,

g) wsparcie merytoryczne osób rozpoczynających działalność gospodarczą,

h) rozpatrywanie wniosków Obywateli, wniosków i interpelacji oraz zapytań radnych
w sprawach realizowanych na stanowisku pracy, przygotowywanie projektów odpowiedzi w powyższych sprawach,

i) przygotowywanie informacji i publikowanie ich na stronach internetowych Miasta
i portalach społecznościowych,

j) opracowywanie projektów aktów prawnych Rady Miejskiej i Burmistrza oraz innych materiałów przedkładanych tym organom,

k) usprawnianie organizacji, metod i form pracy na stanowisku ze szczególnym uwzględnieniem upraszczania procedur załatwiania spraw oraz pracy biurowej,

l) opracowywanie statystyk, raportów i zestawień z zakresu działania stanowiska,

ł) monitorowanie zaangażowania środków finansowych i przygotowywanie informacji do sprawozdań finansowych i merytorycznych z realizacji budżetu,

m) planowanie pracy na stanowisku pracy,

n) przekazywanie dokumentów do archiwum Urzędu,

2.         Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza, Z-cę Burmistrza oraz Kierownika Referatu.

 

Ponadto:

 

1.    Pracownik prowadzi ewidencję przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy.

2.    Pracownik na bieżąco dokonuje samokontroli czynności i dokumentów prowadzonych na stanowisku pracy, terminów realizacji zadań, analizuje potrzeby i kontroluje wydatki w zakresie realizowanych w ramach stanowiska zadań.

3.    Wszelkie informacje i dokumenty winny być sporządzane lub udostępniane zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami, pracownik zobowiązany jest z należytą starannością zebrać i zachować materiał i informacje, na podstawie których podejmowane są rozstrzygnięcia merytoryczne.

4.    Pracownik zobowiązany jest do informowania przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach, kształtowania właściwej atmosfery w miejscu pracy.

5.    Pracownik dokonuje przeglądu prasy, publikacji i stron internetowych w celu gromadzenia, przekazywania i praktycznego wykorzystywania aktualnych informacji, niezbędnych w pracy referatu i w zakresie powierzonych mu zadań i obowiązków.

6.    Pracownik załatwia inne indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej w zakresie udzielonych pełnomocnictw.

7.    Charakter zadań realizowanych w ramach stanowiska pracy wymaga zdolności i umiejętności do samodzielnej pracy i wyszukiwania informacji, zdyscyplinowania i systematyczności, jasnego formułowania i przekazywania myśli, umiejętności współpracy, inwencji, terminowości, sprawności w pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji.

8.    Realizacja zadań w referacie opiera się na współpracy i wymianie informacji pomiędzy pracownikami referatu oraz innymi referatami, w sposób pozwalający na ich sprawną i terminową realizację; pracownik zobowiązany jest do przestrzegania ustalonego czasu pracy.


 

  1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:   

Praca biurowa w wymiarze pełnego etatu w Urzędzie Miejskim w Mrągowie.

Pomieszczenia biurowe usytuowane na parterze budynku Urzędu, który jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Praca przy komputerze wyposażonym
w monitor ekranowy, prowadzenie rozmów telefonicznych oraz przemieszczanie się
w terenie i wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Stanowisko wyposażone w standardowy sprzęt biurowy.

 

W Urzędzie Miejskim w Mrągowie w miesiącu sierpniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

 

  1. Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV),

b)      kwestionariusz osobowy,

c)      list motywacyjny,

d)     dokument poświadczający wykształcenie, uprawnienia oraz wymagane przeszkolenia,

e)      dokumenty potwierdzające staż pracy,

f)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

g)      podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego (osoba wybrana  do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

h)      oświadczenie o stanie zdrowia.

 

 

UWAGA: dokumenty wymienione w podpunktach d-f należy załączyć w formie oryginałów bądź kserokopii, potwierdzonych w Sekretariacie Urzędu Miejskiego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego pokój 17 przy ul. Królewieckiej 60A lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko ds. działalności gospodarczej w Referacie Strategii, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Mrągowiew terminie do dnia 09.10.2017 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mragowo.warmia.mazury.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie ul. Królewiecka 60A.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016,poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”.

Załączniki: