Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Hanna Goleń | wersja archiwalna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

ZARZĄDZENIE  Nr  1229/2018

Burmistrza Miasta Mrągowo

z dnia 5 czerwca 2018 roku

w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, objętej granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Mrągowo, położonej w Mrągowie przy ulicy Przemysłowej, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity, Dz.U. z 2017 roku poz. 1875 z późn.zm./ oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej Nr X/2/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku, w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo, położonego w Mrągowie przy ulicy Przemysłowej.

BURMISTRZ  MIASTA  MRĄGOWO zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej nr 60A.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.