Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Hanna Goleń | wersja archiwalna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

ZARZĄDZENIE  Nr  1200/2018

                       Burmistrza Miasta Mrągowo

z dnia 4 maja 2018 roku

 

 

 

w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Mrągowie przy ulicy Okulickiego 18, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.  

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity, Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 z późn.zm./ oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/1/2007 z dnia 25 października 2007 roku, w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Miasta Mrągowa, położonego w Mrągowie przy ulicy Okulickiego.

 

 

BURMISTRZ  MIASTA  MRĄGOWO zarządza, co następuje:

 

 

 

§ 1. Przeznacza się do zbycia, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej nr 60A.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.