Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Monika Mrozicka | wersja archiwalna

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Żeromskiego pod stoiska handlowe

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. - Dz. U. 2018 r. poz. 121 z późn. zm./ oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowa Nr 748/2004 z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Mrągowo.

 Burmistrz Miasta Mrągowo

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na wydzierżawienie na okres dwóch miesięcy, nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Mrągowo, położonych przy:

» ulicy Żeromskiego (obręb nr 5, część działki nr 146),  z przeznaczeniem pod 2 stoiska handlowe o powierzchni 6m2 każde,

» ulicy Żeromskiego (obręb nr 5, część działki nr 145),  z przeznaczeniem pod 1 stoisko handlowe o powierzchni 6m2,

Kolejność stanowisk handlowych uwidoczniona została na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Przez stoisko handlowe rozumie się, stolik, stragan, riksza, rower, namiot, itp., służące do działalności handlowej, łatwe do demontażu i nie wymagające ingerencji w grunt na którym będą ustawione.

Wydzierżawiający zastrzega brak możliwości bezpośredniego dojazdu do przedmiotu dzierżawy, w celu rozładowania towarów, jak i prowadzenia działalności handlowej z pojazdu.     

Przedmiotem licytacji będzie miesięczny czynsz dzierżawny powiększony o podatek VAT w wysokości 23 %. Umowa dzierżawy zostanie zawarta z osobą, która zaoferuje najwyższą miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego za dane stoisko.

 

Stawka wywoławcza na miesięczny czynsz dzierżawny za każde ze stoisk, wynosi:

500,00 zł + podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Przetarg odbędzie się dnia 28 czerwca 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 60A, w pok. Nr 1, o godzinie 1000.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 250,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 ).

Wadium z oznaczonym numerem stoiska oraz położeniem należy wnieść w terminie do dnia     21 czerwca 2018 roku (włącznie) w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pok. 56), bądź na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie w Banku PKO BP S.A. w Mrągowie na konto nr 45102036390000850200051235. Za dokonanie wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Uczestnik, który chciałby przystąpić do przetargu na więcej niż jedno stoisko, zobowiązany jest do wniesienia wadium na każde stoisko oddzielnie z wyraźnym oznaczeniem na dowodzie wpłaty, położenia oraz numeru stoiska handlowego którego wniesienie wadium dotyczy.

Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu, zwrócone zostanie im po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  

Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 21 dni od ogłoszenia wyniku przetargu, Burmistrz Miasta Mrągowo może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega  zwrotowi.

Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na wydzierżawienie nieruchomości.

Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego zobowiązany jest uiszczać podatek od nieruchomości, płatny w terminie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2017r. poz. Nr 1785 z późn. zm./

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Zarządzenie Nr 748/2004 z dnia 23 listopada 2004 roku z późniejszymi zmianami w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mrągowo.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej (przed otwarciem przetargu):

» dokumentu potwierdzającego tożsamość,

» pisemnego oświadczenia, że znane mu są warunki przetargu i zapoznał się z projektem umowy dzierżawy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

         Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo odwołania przetargu w trybie i na zasadach art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. - Dz. U. z 2016r.  poz. 2147  z późniejszymi zmianami).

Bliższych informacji na temat przetargu i projektu umowy dzierżawy udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pok. 49), tel. 89 741 90 23.

 

Do publicznej wiadomości podano:

od dnia 25 maja 2018 roku

do dnia 28 czerwca 2018 roku

 

 

MM/MM

 

Załączniki: