Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Andrzej Żbikowski

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

BURMISTRZ  MIASTA  MRĄGOWO

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie został podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, położonej w Mrągowie przy ul. Bohaterów Warszawy 11B/1 wraz ze sprzedażą 6140/18770 części udziału w działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 4 jako działka nr 175/112 o powierzchni 137 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Mrągowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr OL1M/00028486/3. Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej powyżej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), wynosi sześć tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Bliższych informacji na temat wykazu nieruchomości udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (pokój nr 49A, II piętro, tel. 89 741-90-21).

Załączniki: