Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Danuta Kachnowicz

Podanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości lokalowych przeznaczonychj do sprzedaży.

BURMISTRZ   MIASTA  MRĄGOWO

informuje,  że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, zostały wywieszone,  na okres 21 dni, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, wykazy nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, położonych w Mrągowie przy ulicach:

1. Mrongowiusza 39A/4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 45/1000 części udziału w działce gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 4 jako działka nr 92/20, o powierzchni 216m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Mrągowie prowadzona jest księga wieczysta Nr OL1M/00009204/7,

2. Moniuszki 9/1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 43/1000 części udziału w działce gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 4 jako działka nr 178/14, o powierzchni 420m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Mrągowie prowadzona jest księga wieczysta Nr OL1M/00007878/5,

3. Ratuszowej 4/8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 50/1000 części udziału w działce gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 5 jako działka nr 167/6, o powierzchni 565m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Mrągowie prowadzona jest księga wieczysta Nr OL1M/00004332/5,

4. Królewieckiej 22/10 wraz ze sprzedażą 58/1000 części udziału w działkach gruntu, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu nr 5 jako działki nr 144/7 i 144/30, o powierzchni łącznej 845m2, dla których  w Sądzie Rejonowym w Mrągowie prowadzona jest księga wieczysta Nr OL1M/00012968/1,

5. Wolności 20D/2 wraz ze sprzedażą 54/1000 części udziału w działce gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 2 jako działka nr 171/8, o powierzchni 343m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Mrągowie prowadzona jest księga wieczysta Nr OL1M/00009352/6.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późn.zm.) wynosi  sześć tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszych wykazów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

Bliższych   informacji  na   temat   wyżej   opisanych   nieruchomości   udziela   Referat  Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miejskiego, pokój nr 49A, tel. 89 741-90-21.