Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Załatwianie spraw - Straż Miejska

Ogłoszono przez Cezary Radziszewski

Straż Miejska

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Mrągowie, wejście od strony przychodni.

Telefon kontaktowy

89 741-90-37

Strażą Miejską w Mrągowie kieruje komendant Jerzy Grądzki. Komendant odpowiada za całość spraw związanych z funkcjonowaniem Straży i reprezentuje ja na zewnątrz. Swoje zadania wykonuje przy pomocy Komendy, w której skład wchodzi czterech strażników.

Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej sprawuje Burmistrz Mrągowa, któremu przysługują uprawnienia kierownika zakładu pracy. Nadzór w zakresie fachowym sprawuje zaś Komendant Główny Policji za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Mrągowo zostało umownie podzielone na 4 rejony służbowe, które przyporządkowano poszczególnym strażnikom.

Rejon nr I obejmuje ulice:
Andersa, Giżycka, Gołębia, Harcerska, Jaszczurcza Góra, Krucza, Laskowa, Leśna Droga, Łabędzia, Młynowa, Młodkowskiego, Nowogródzka, Okulickiego, Orla, Polna, Rolna, Słowicza, Tymniki, Widok, Wiejska, Wileńska, Wolności, Żurawia, Pl. Armii Krajowej, Pl. B. Prusa i Os. Medyk.
Obsługą rejonu zajmuje się strażnik miejski - Adam Haczykowski.

Rejon nr II obejmuje ulice:
Bohaterów Warszawy, Chopina, Dolny Zaułek, Jeziorna, Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Krakowska, Królewiecka, 8-go Maja, Mały Rynek, Na Ostrowiu, Mazurska, Mickiewicza, Moniuszki, Mrongowiusza, Oficerska, Ratuszowa, Roosevelta, Rybna, Staromiejska, Traugutta, Warszawska, Wyzwolenia, Wyspiańskiego, Żeromskiego oraz Pl. Kajki Pl. Jana Pawła II, Pl. Piłsudskiego.
Obsługą rejonu zajmuje się strażnik miejski

Rejon nr III obejmuje ulice:
Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cicha, Długa, Grabowa, Jaśminowa, Jaworowa, Klonowa, Kochanowskiego, Konopnickiej, Krasińskiego, Leśna, Lipowa, Lubelska, Olsztyńska, Orzeszkowej, Przemysłowa, M. C. Skłodowskiej, Sobczyńskiego, Sołtyska, Spacerowa, Szkolna,Torowa, Towarowa, Tuwima, Pl. Słowackiego oraz Osiedle Parkowe, Mazurskie, Brzozowe.
Obsługą rejonu zajmuje się strażnik miejski

Rejon nr IV obejmuje ulice:
Dziękczynna, Grunwaldzka, Kolejowa, Krótka, Krzywa, Księżycowa, Nadbrzeżna, Piaskowa, Plutonowa, Sienkiewicza, Słoneczna, Wojska Polskiego, Żołnierska oraz Os. Grunwaldzkie, Os. Metalowców i Os. Nikutowo.
Obsługą rejonu zajmuje się strażnik miejski - Tomasz Ślubowski.

Strażnik, wykonując swoje zadania ma prawo do:
1) udzielania pouczeń,
2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach,
3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do Komendy Policji,
4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za określone wykroczenia,
5) dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego i oskarżania przed Sadem,
6) usuwania pojazdów i blokowania kół pojazdów w określonych przepisami przypadkach,
7) wydawania poleceń,
8) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
9) zwracania się w nagłych wypadkach o pomoc do jednostek prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych.

Straż Miejska w Mrągowie działa w strukturze organizacyjnej Urzędu miejskiego w Mrągowie. Koszty związane z jej funkcjonowaniem pokrywane są z budżetu miasta Mrągowa.Straż jest formacją umundurowana, która funkcjonuje w celu ochrony porządku publicznego na terenie miasta Mrągowa.

W oparciu o przepis art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji Burmistrz Mrągowa, Zarządzeniem Nr 1 z dnia 5 stycznia 1993 r. powołał do życia Straż Miejską w Mrągowie. Ustalony został jednocześnie jej stan etatowy, obejmujący komendanta, któremu został powierzony obowiązek kierowania Strażą oraz czterech strażników. Po odbyciu niezbędnego szkolenia podstawowego w ośrodku policyjnym, w dniu 13. kwietnia 1993 roku na ulicach Mrągowa odbywa się „chrzest bojowy” mrągowskiej Straży. Ułatwiły go wspólne patrole odbywane z mrągowskimi policjantami. Bardzo ważne były odpowiedzi na wciąż stawiane pytania o akceptację i właściwy odbiór społeczny, o użyteczność dla mieszkańców. Praktyka dziesięciu lat funkcjonowania Straży Miejskiej w Mrągowie udziela na te pytania odpowiedzi pozytywnych. A lata te nie były łatwe choćby z formalnoprawnego punktu widzenia. Bardzo nieprecyzyjne, często chaotycznie sformowane podstawy działania, czy też domniemane kompetencje były uciążliwe zarówno dla mieszkańców, nie znających w sposób dostateczny zakresu zadań i uprawnień Straży jak i dla samych strażników, zmuszonych do wykonywania wielu czynności „na wyczucie”. Stąd tez skuteczność w wypełnianiu podstawowego posłannictwa, tj. służebnej roli wobec społeczności lokalnej była znacznie utrudniona.

Podstawą bytu prawnego dla funkcjonowania straży jest, od 29 sierpnia 1997 r. ustawa o strażach gminnych. Ustawa ta w sposób zasadniczy zmieniła dotychczasowy stan prawny. Dała ona strażom odrębną i autonomiczna ustawowa podstawę działania, uchylając dotychczasowe przepisy oraz w precyzyjnie określiła zakres obowiązków i uprawnień strażników, a także określiła organizacje straży, sposób jej finansowania i prowadzenia nadzoru. Ustawa o strażach gminnych wymienia dziewięciopunktowy wykaz zadań straży.

Należy do nich:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenia miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.