Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312019-06-26X/9/2019Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie miasta Mrągowo,Obowiązujący
322019-06-26X/8/2019Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie miasta Mrągowo,Obowiązujący
332019-06-26X/7/2019Uchwała w ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Mrągowo, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,Obowiązujący
342019-06-26X/6/2019Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/1/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z 27.09.2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznania zwolnienia od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Mrągowo,Obowiązujący
352019-06-26X/5/2019Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania ii wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,Obowiązujący
362019-06-26X/4/2019Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji przez Gminę Miasto Mrągowo projektu pn. „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miasto Mrągowo”, numer projektu RPWM.10.07.00-28-0020/19 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Woj. Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy,Obowiązujący
372019-06-26X/3/2019Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Mrągowo,Obowiązujący
382019-06-26X/2/2019Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.Obowiązujący
392019-06-26X/15/2019Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/3/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28.09.2017 r. w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy miasta Mrągowo, położonego w Mrągowie, przy ulicy Towarowej, Obowiązujący
402019-06-26X/14/2019Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny, nieruchomości położonej w Mrągowie przy ul. Jaszczurcza Góra,Obowiązujący
Strona 4 z 145