Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-10-18L/8/2018Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Mrągowo do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 projektu pn. „Ochrona wód powierzchniowych terenu Miasta Mrągowa poprzez rozbudowę i modernizację systemu kanalizacji deszczowej” oraz przyjęcie do realizacji ww. przedsięwzięcia.Obowiązujący
22018-10-18L/7/2018 Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Miasta Mrągowo.Obowiązujący
32018-10-18L/6/2018 Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2018,Obowiązujący
42018-10-18L/5/2018Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2018-2026,Obowiązujący
52018-10-18L/4/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, Obowiązujący
62018-10-18L/3/2018Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Mrągow na lata 2019 – 2021Obowiązujący
72018-10-18L/2/2018Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na 2019 rokObowiązujący
82018-10-18L/1/2018Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2019 – 2021,Obowiązujący
92018-10-09XLIX/1/2018Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2018 – 2026.Obowiązujący
102018-09-27XLVIII/9/2018Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2018,Obowiązujący
Strona 1 z 133